Vážení rodičia, milí žiaci,

odo dňa 12.10.2020 minister ŠVVaŠ rozhodol o prerušení skupinového vyučovania v základných umeleckých školách. Aj na našej škole, preto postupne prechádzame podobne ako iné základné umelecké školy na dištančnú formu vzdelávania. Bude pozostávať z vyučovacích hodín online a dištančných úloh v jednotlivých odboroch takto:

Hudobný odbor

Skupinové predmety – komorná hra, hra v súbore, štvorručná hra – budú prebiehať prostredníctvom dištančných úloh na týždennej báze v dňoch rozvrhu hodín. V čase týchto hodín budú učitelia prítomní na pracovisku, teda žiaci si s nimi v prípade potreby môžu vopred dohodnúť aj individuálne prezenčné konzultácie (aby sme zabránili vzájomnému kontaktu žiakov).

  • Hudobná náuka

Zákonní zástupcovia dostanú v priebehu tohto týždňa mailom rozvrh online vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky, ktorý sa bude hlavne v mladších ročníkoch líšiť od pôvodného keďže väčšina detí je v tom čase v ŠKD a nemali by možnosť pripojiť sa. (Okrem toho budú žiaci dostávať aj dištančné úlohy). Žiaci si taktiež môžu s vyučujúcim dohodnúť individuálne osobné konzultácie prezenčnou formou s časovou dotáciou 20 minút (podľa dohody s vyučujúcim, aby sme zabránili vzájomnému kontaktu žiakov).

Tanečný odbor  

Zákonní zástupcovia dostanú v priebehu tohto týždňa mailom rozvrh online vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky, ktorý sa bude hlavne v mladších ročníkoch líšiť od pôvodného keďže väčšina detí je v tom čase v ŠKD a nemali by možnosť sa pripojiť. (Okrem toho budú žiaci dostávať aj dištančné úlohy). Žiaci si taktiež môžu s vyučujúcim dohodnúť individuálne osobné konzultácie a tréningy prezenčnou formou s časovou dotáciou 20 minút (podľa dohody s vyučujúcim vopred, aby sme zabránili vzájomnému kontaktu žiakov).

Výtvarný odbor

Zákonní zástupcovia dostanú mailom rozvrh online vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky. Okrem toho budú žiaci dostávať aj dištančné úlohy. Žiaci si taktiež môžu s vyučujúcim dohodnúť individuálne konzultácie prezenčnou formou s časovou dotáciou 20 minút (podľa dohody s vyučujúcim vopred).

Pre podrobnejšie informácie, prípadne kvôli prezenčným individuálnym konzultáciám, kontaktujte svojich vyučujúcich.

Mgr. Klaudia Pribičková

riaditeľka školy

Kategórie: Novinky, Rodičia