Vážení rodičia, milí žiaci.
Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádza SZUŠ v Margecanoch
od pondelka 26.10.2020 v individuálnom (hra na hudobnom nástroji) a naďalej aj v
skupinovom vyučovaní (HO-hudobná náuka, VO, TO) na dištančnú formu vyučovania
v kombinácii s online vyučovacími hodinami.

Rozhodnutie ministra

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020:
https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-
2020/?fbclid=IwAR1H26lYbCbud7zN97L90eQSy_83gL61cKAomZbfWeLNBhJwtP1lhlRNf_0

Kategórie: Novinky, Rodičia