Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

SZUŠ Margecany od pondelka 8.2.2021 obnovuje prezenčnú formu individuálneho vyučovania  pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy, okrem vyučovania predmetu hra na dychový nástroj.

Podmienkou možnosti prezenčnej výučby žiaka v škole je negatívny výsledok testu jedného zákonného zástupcu žiaka (žiaci do 10 rokov sa netestujú). Žiak prinesie na vyučovanie do SZUŠ a odovzdá učiteľovi vypísané a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Tlačivo o bezinfekčnosti:   Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti

V písomnej podobe Vám bude k dispozícii v škole.

Skupinové vyučovanie v hudobnom odbore (hudobná náuka), tanečnom a výtvarnom odbore musí aj naďalej prebiehať dištančnou formou (on-line).

 

Vedenie SZUŠ Margecany

Kategórie: Novinky, Rodičia