Nové opatrenia COVID – 19

Vážení rodičia, milí žiaci,

od 1.10.2020 sa sprísňujú hygienicko-epidemiologické opatrenia. V tejto súvislosti  je vstup do budovy SZUŠ povolený iba žiakom. 

Zákonný zástupca žiaka zabezpečí pre svoje dieťa rúško, ktoré nosí v priestoroch školy. Pri vstupe si vždy dezinfikuje ruky.

V prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 alebo nariadenú karanténu, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy.

Po návrate žiaka na vyučovanie do SZUŠ po viac ako 3 dňovom prerušení  (vrátane sviatkov a víkendov) Vás prosíme o opätovné vypísanie vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 Spoločne to zvládneme.

Vedenie SZUŠ Margecany

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Súkromnej základnej umeleckej škole  v Margecanoch pre školský rok 2020/2021 z 30.9.2020

  • Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do SZUŠ v Margecanoch.
  • Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností volí tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
  • Pedagogickí zamestnanci SZUŠ v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
  • SZUŠ v Margecanoch sa riadi primerane usmerneniami tohto materiálu.
  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb prinášajúcich stravu. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a webovskom portáli školy.
  • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

 

 

 

Kategórie: Rodičia