OZNAM o začiatku školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 07.09.2021 (v utorok).

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 09.09.2021 (v štvrtok) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri vstupe do školy  odovzdať vyplnené a podpísané:

  1. vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti žiaka

Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

  1.  vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka – rodiča

Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka-rodiča

Nájdete ich aj na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Školné a jeho úhrada

Školné je potrebné uhradiť do 15.10.2021.

Všetky náležitosti k platbe Vám zašleme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na štúdium.

Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo skupinové vyučovanie.

Bližšie informácie viď. rozhodnutie o školnom na školský rok 2021/2022 zo dňa 30.08.2021.

Kategórie: Novinky, Rodičia