VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (16.09.2020)

Aktualizovaný manuál opatrení pre školy a školské zariadenia platný od 16.09.2020.

Vyhlásenie zákonného zástupcu 16.09.2020

Kategórie: Rodičia  Zanechajte odkaz

OZNAM o začiatku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 7.9.2020 (v pondelok).

Zápis žiakov je v tejto situácii  mimoriadne dôležitý.

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 9.9.2020 (v stredu) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri vstupe do školy  odovzdať vyplnené a podpísané:

  1. vyhláseniezákonného zástupcu o bezinfekčnosti

http://www.szusmargecany.sk/vyhlasenie-zakonneho-zastupcu/

  1. zdravotný dotazníka vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

http://www.szusmargecany.sk/zdravotny-dotaznik-zakonneho-zastupcu-dietata/

Nájdete ich aj na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

Školné a jeho úhrada

Školné je potrebné uhradiť do 15.10.2020. Všetky náležitosti k platbe Vám zašleme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na štúdium. Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo skupinové vyučovanie. Bližšie informácie viď. rozhodnutie o školnom na školský rok 2020/2021 zo dňa 26.08.2020.

Kategórie: Rodičia  Zanechajte odkaz
Kategórie: Rodičia  Zanechajte odkaz
Kategórie: Novinky  
Kategórie: Novinky, Rodičia  

Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania od 15.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu o znovuotvorení základných umeleckých škôl (aj skupinové vyučovanie) sa od  15.6.2020 (pondelok) začne na SZUŠ v Magrecanoch vyučovanie vo všetkých odboroch podľa pôvodného rozvrhu. V prípade nejasností neváhajte kontaktovať svojho triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

https.www.minedu.skdataatt16563.pdf

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Obnovenie školského vyučovania na SZUŠ Margecany

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že od utorka 2.6.2020 bude pokračovať vyučovanie na našej škole v obmedzenom režime.

Na základe rozhodnutia a pokynov Ministerstva školstva SR opäť otvárame individuálnu výuku žiakov hudobného odboru SZUŠ Margecany (okrem hodín hudobnej náuky).

Rozhodnutie_MŠVVaŠ_SR

Žiaci, ktorí majú záujem od 2. júna 2020 pokračovať v štúdiu, nech sa o aktuálnom rozvrhu hodín informujú u svojho učiteľa hudobného nástroja.

Žiaci tanečného a výtvarného odboru, ako aj žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať na hodinách hry na hudobný nástroj so svojim učiteľom v škole sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

Pri vstupe do priestorov školy a pred prvým vyučovaním je potrebné doniesť vyplnené a podpísané tlačivo: Vyhlásenie bezinfekčnosti žiakaVyhlásenie o bezinfekčnosti

POKYNY K VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY. Vstup do priestorov školy je dovolený len žiakom školy.

  • pri vstupe do priestorov školy si každý vydezinfikuje ruky
  • žiak vstupuje do priestorov školy s rúškom,na chodbách sa pohybuje s rúškom
  • každý žiak musí mať so sebou igelitové vrecko na uloženie rúška
  • v triede si žiak môže zložiť rúško a uloží si ho do igelitového vrecka
  • žiak je povinný dodržiavať všetky hygienické pravidlá, používať dezinfekciu rúk, dodržiavať rozostupy2m od ostatných žiakov
Kategórie: Novinky, Rodičia  

HUDOBNÁ NÁUKA – úlohy na doma MÁJ 2020

Pokračujeme v učení sa doma a aby Vám to šlo ľahšie, pripravila som si pre Vás ďalšie témy, tajničky, osemsmerovky a iné zaujímavé úlohy. Verím, že sa nebudete veľmi trápiť pri ich vypracovaní. 😉 🎵 

S pozdravom Vaša p. učiteľka Martina FÖLDES

PHV 1 – máj 2020

PHV 2 – máj 2020

HN-máj 1. roč. 1. časť

HN-máj 2. roč. 1. časť

HN-máj 3. roč. 1. časť

HN-máj 4. roč. 1.časť

HN-máj 1. roč. 2. časť

HN-máj 2. roč. 2. časť

HN-máj 3. roč. 2. časť

Kategórie: Novinky, Rodičia