Vážení rodičia, milí žiaci a všetci naši priaznivci!

Týmto Vás pozývame na Jesenný koncert žiakov
Súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch, ktorý pre Vás nahrali učitelia a žiaci
hudobného odboru našej školy doslova v posledných hodinách pred uzatvorením škôl a prechodom
na dištančnú formu vyučovania. Odpustite nám preto prípadné chybičky obrazu alebo zvuku.
Vzhľadom k časovej tiesni ich už nebolo možné napraviť. Započúvajte sa do skladbičiek, ktoré si naši
žiaci nacvičili, ale nemôžu ich v tejto situácii na verejnosti prezentovať.
UPOZORNENIE
Prosíme Vás, aby ste video z tohto koncertu nezdieľali na fb !
Každý, kto má záujem si ho môže pozrieť tu na stránke našej školy. Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie SZUŠ Margecany

ZMENA TERMÍNOV jesenných prázdnin

Vážení rodičia,

 1. 10. 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhodnutie, ktorým v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o novom termíne jesenných prázdnin, ktoré budú v dňoch:
 2. októbra 2020, 2. novembra,

pričom 6. novembra a 9. novembra budú prázdniny tiež.

 

Vedenie SZUŠ Margecany

Vážení rodičia, milí žiaci.
Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR prechádza SZUŠ v Margecanoch
od pondelka 26.10.2020 v individuálnom (hra na hudobnom nástroji) a naďalej aj v
skupinovom vyučovaní (HO-hudobná náuka, VO, TO) na dištančnú formu vyučovania
v kombinácii s online vyučovacími hodinami.

Rozhodnutie ministra

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020:
https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-
2020/?fbclid=IwAR1H26lYbCbud7zN97L90eQSy_83gL61cKAomZbfWeLNBhJwtP1lhlRNf_0

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Oznam pre rodičov žiakov tanečného odboru

 
Rozvrh hodín online vyučovania tanečného odboru s menným zoznamom sme
Vám zaslali na vaše e-mailové adresy.
V prípade nejasností, alebo komplikácií ma neváhajte kontaktovať.
Vopred Vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť.
Za tanečný odbor: Mgr. Klaudia Pribičková
Kategórie: Novinky, Rodičia  

Vážení rodičia, milí žiaci,

odo dňa 12.10.2020 minister ŠVVaŠ rozhodol o prerušení skupinového vyučovania v základných umeleckých školách. Aj na našej škole, preto postupne prechádzame podobne ako iné základné umelecké školy na dištančnú formu vzdelávania. Bude pozostávať z vyučovacích hodín online a dištančných úloh v jednotlivých odboroch takto:

Hudobný odbor

Skupinové predmety – komorná hra, hra v súbore, štvorručná hra – budú prebiehať prostredníctvom dištančných úloh na týždennej báze v dňoch rozvrhu hodín. V čase týchto hodín budú učitelia prítomní na pracovisku, teda žiaci si s nimi v prípade potreby môžu vopred dohodnúť aj individuálne prezenčné konzultácie (aby sme zabránili vzájomnému kontaktu žiakov).

 • Hudobná náuka

Zákonní zástupcovia dostanú v priebehu tohto týždňa mailom rozvrh online vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky, ktorý sa bude hlavne v mladších ročníkoch líšiť od pôvodného keďže väčšina detí je v tom čase v ŠKD a nemali by možnosť pripojiť sa. (Okrem toho budú žiaci dostávať aj dištančné úlohy). Žiaci si taktiež môžu s vyučujúcim dohodnúť individuálne osobné konzultácie prezenčnou formou s časovou dotáciou 20 minút (podľa dohody s vyučujúcim, aby sme zabránili vzájomnému kontaktu žiakov).

Tanečný odbor  

Zákonní zástupcovia dostanú v priebehu tohto týždňa mailom rozvrh online vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky, ktorý sa bude hlavne v mladších ročníkoch líšiť od pôvodného keďže väčšina detí je v tom čase v ŠKD a nemali by možnosť sa pripojiť. (Okrem toho budú žiaci dostávať aj dištančné úlohy). Žiaci si taktiež môžu s vyučujúcim dohodnúť individuálne osobné konzultácie a tréningy prezenčnou formou s časovou dotáciou 20 minút (podľa dohody s vyučujúcim vopred, aby sme zabránili vzájomnému kontaktu žiakov).

Výtvarný odbor

Zákonní zástupcovia dostanú mailom rozvrh online vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky. Okrem toho budú žiaci dostávať aj dištančné úlohy. Žiaci si taktiež môžu s vyučujúcim dohodnúť individuálne konzultácie prezenčnou formou s časovou dotáciou 20 minút (podľa dohody s vyučujúcim vopred).

Pre podrobnejšie informácie, prípadne kvôli prezenčným individuálnym konzultáciám, kontaktujte svojich vyučujúcich.

Mgr. Klaudia Pribičková

riaditeľka školy

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 až do odvolania mimoriadne prerušujeme skupinové vyučovanie na Súkromnej  základnej umeleckej škole v Margecanoch.

To znamená, že od pondelka 12.10.2020 prerušujeme vyučovanie tanečného odboru, výtvarného odboruhudobnej náuky. Vyučovanie bude podľa možnosti prebiehať dištančnou formou. O konkrétnom spôsobe a možnostiach vyučovania Vás budú v najbližších dňoch informovať triedni učitelia.

Vyučovanie v hudobnom odbore (individuálne vyučovanie hry na hudobnom nástroji pokračuje naďalej za dodržiavania prísnych hygienických opatrení)

Ďakujeme za pochopenie. Veríme, že to spoločne zvládneme.

Vedenie školy.

Rozhodnutie MŠVVaŠ

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Riaditeľka školy udeľuje v dňoch 05. a 06.10.2020 v SZUŠ Margecany

riaditeľské voľno za účelom predchádzania vzniku a šíreniu ochorenia

COVID-19.

O ďalších krokoch Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Kategórie: Rodičia  

Nové opatrenia COVID – 19

Vážení rodičia, milí žiaci,

od 1.10.2020 sa sprísňujú hygienicko-epidemiologické opatrenia. V tejto súvislosti  je vstup do budovy SZUŠ povolený iba žiakom. 

Zákonný zástupca žiaka zabezpečí pre svoje dieťa rúško, ktoré nosí v priestoroch školy. Pri vstupe si vždy dezinfikuje ruky.

V prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 alebo nariadenú karanténu, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy.

Po návrate žiaka na vyučovanie do SZUŠ po viac ako 3 dňovom prerušení  (vrátane sviatkov a víkendov) Vás prosíme o opätovné vypísanie vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 Spoločne to zvládneme.

Vedenie SZUŠ Margecany

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Súkromnej základnej umeleckej škole  v Margecanoch pre školský rok 2020/2021 z 30.9.2020

 • Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do SZUŠ v Margecanoch.
 • Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností volí tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
 • Pedagogickí zamestnanci SZUŠ v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
 • SZUŠ v Margecanoch sa riadi primerane usmerneniami tohto materiálu.
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb prinášajúcich stravu. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a webovskom portáli školy.
 • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

 

 

 

Kategórie: Rodičia  

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (16.09.2020)

Aktualizovaný manuál opatrení pre školy a školské zariadenia platný od 16.09.2020.

Vyhlásenie zákonného zástupcu 16.09.2020

Kategórie: Rodičia  

OZNAM o začiatku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 7.9.2020 (v pondelok).

Zápis žiakov je v tejto situácii  mimoriadne dôležitý.

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 9.9.2020 (v stredu) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri vstupe do školy  odovzdať vyplnené a podpísané:

 1. vyhláseniezákonného zástupcu o bezinfekčnosti

http://www.szusmargecany.sk/vyhlasenie-zakonneho-zastupcu/

 1. zdravotný dotazníka vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

http://www.szusmargecany.sk/zdravotny-dotaznik-zakonneho-zastupcu-dietata/

Nájdete ich aj na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

Školné a jeho úhrada

Školné je potrebné uhradiť do 15.10.2020. Všetky náležitosti k platbe Vám zašleme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na štúdium. Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo skupinové vyučovanie. Bližšie informácie viď. rozhodnutie o školnom na školský rok 2020/2021 zo dňa 26.08.2020.

Kategórie: Novinky, Rodičia