História školy

Umelecké vzdelávanie v Margecanoch má už svoju tradíciu. Je pravdou, že ešte do 50-tych rokov 20. storočia bolo vyučované iba sporadicky, ale už od roku 1960 sa žiaci z Margecian mohli organizovane vzdelávať v hre na hudobné nástroje v blízkej novoutvorenej Ľudovej škole umenia v Gelnici (ĽŠU), neskôr od roku 1973 sa v tejto škole mohli vzdelávať aj žiaci výtvarníci a od roku 1981 sa tam vyučovalo aj dramatické umenie. Chýbal iba tanečný odbor.

V roku 1986 sa v Margecanoch vytvorili personálne i priestorové podmienky pre vytvorenie pobočky ĽŠU – neskôr s názvom základná umelecká škola (ZUŠ) Gelnica – tanečný odbor, ktorá vznikla v priestoroch nového kultúrneho domu s počtom 75 žiakov. Žiacky základ tohto tanečného odboru tvorili vtedy členovia DFS Jadlovček pod vedením p. uč. Foglarovej a deti krúžku spoločenských tancov pod vedením p. uč. Kavuličovej.

Organizovaná výučba v tanečnom odbore v Margecanoch sa rýchlo dostala do povedomia verejnosti. Žiaci tanečného odboru v Margecanoch úspešne napredovali. Ich úspešnosť potvrdila už v druhom roku existencie pobočky krajská súťaž umeleckých škôl v Turnianskom Podhradí, kde z dvoch obsadených disciplín získali žiaci z Margecian pod vedením p. uč. Foglarovej dve prvé miesta a na celoslovenskej súťaži v skupinovom ľudovom tanci v Žiline získali jedno prvé a jedno druhé miesto.

Verejnosť zaevidovala, že sa v Margecanoch skultúrnieva. Postupným, úspešným rozvojom pobočky a okolností spojených s dochádzaním žiakov do Gelnice sa vytvorili podmienky a potreba pre vytvorenie samostatnej umeleckej školy. K jej zriadeniu sa podujal bývalý riaditeľ ZUŠ v Gelnici Mgr. Vojtech Foglar. S pochopením obce, podporou rodičov a kolegov vyučujúcich sa mu podarilo vytvoriť personálne i priestorové podmienky pre vznik samostatnej umeleckej školy s odbormi – tanečným, výtvarným a hudobným.

Po jeho žiadosti na MŠ SR bola škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR ako Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ), Obchodná 7, Margecany s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2006. Zriaďovateľ účelovo zrenovoval a estetický upravil priestory po bývalom kultúrnom stredisku v Margecanoch. Vznikla účelová tanečná sála, učebňa hudobného odboru, kancelárske miestnosti a sklad. Výtvarný odbor bol umiestnený v odbornej učebni výtvarnej výchovy Základnej školy v Margecanoch.  Na základe talentových skúšok 7. 6. 2006 bolo v školskom roku 2006/2007 prijatých 105 žiakov – tanečníkov, 14 žiakov – výtvarníkov a 20 žiakov – hudobníkov. Spolu 139 žiakov.

V ďalších školských rokoch sme postupne zlepšovali priestorové podmienky v škole. Pomohol nám aj Ocú v Margecanoch, ktorý revitalizoval zovňajšok budovy. Teraz vyučujeme v piatich esteticky upravených odborných učebniach.

Je pravdou, že celá naša spoločnosť, umelecké školstvo nevynímajúc, dnes prežíva ťažké časy. Dúfame však, že obdobie existenčných polemík o zachovanie umeleckých škôl je už za nami. Teší nás, že záujem o štúdium na našej SZUŠ v Margecanoch neutícha, ba dokonca má stúpajúci trend. Sme presvedčení, že naša umelecká škola bude aj naďalej školou, ktorá vychováva esteticky cítiacich mladých ľudí.