Adresa

Súkromná základná umelecká škola Margecany

tel. č. 0911 798 077

szus.mg@gmail.com

Fakturačné údaje

IČO: 35573724, DIČ: 2022273473

Číslo účtu: SK1409000000000523116774

Číslo účtu pre účely platby školného: SK7609000000005107669823

BIC: GIBASKBX

Vedenie školy

Mgr. Vojtech Foglar

Zriaďovateľ

(Mobil: 0903 249 973)

Mgr. Pribičková Klaudia

Riaditeľka školy, tanečný odbor

(Mobil: 0911 798 077)

Mgr. Földes Martina, DiS.art

Zástupkyňa riaditeľky, Hra na dychové nástroje, Hudobná náuka

(Mobil: 0907 376 840)