Archív

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 až do odvolania mimoriadne prerušujeme skupinové vyučovanie na Súkromnej  základnej umeleckej škole v Margecanoch.

To znamená, že od pondelka 12.10.2020 prerušujeme vyučovanie tanečného odboru, výtvarného odboruhudobnej náuky. Vyučovanie bude podľa možnosti prebiehať dištančnou formou. O konkrétnom spôsobe a možnostiach vyučovania Vás budú v najbližších dňoch informovať triedni učitelia.

Vyučovanie v hudobnom odbore (individuálne vyučovanie hry na hudobnom nástroji pokračuje naďalej za dodržiavania prísnych hygienických opatrení)

Ďakujeme za pochopenie. Veríme, že to spoločne zvládneme.

Vedenie školy.

Rozhodnutie MŠVVaŠ

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Riaditeľka školy udeľuje v dňoch 05. a 06.10.2020 v SZUŠ Margecany

riaditeľské voľno za účelom predchádzania vzniku a šíreniu ochorenia

COVID-19.

O ďalších krokoch Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Kategórie: Rodičia  

Nové opatrenia COVID – 19

Vážení rodičia, milí žiaci,

od 1.10.2020 sa sprísňujú hygienicko-epidemiologické opatrenia. V tejto súvislosti  je vstup do budovy SZUŠ povolený iba žiakom. 

Zákonný zástupca žiaka zabezpečí pre svoje dieťa rúško, ktoré nosí v priestoroch školy. Pri vstupe si vždy dezinfikuje ruky.

V prípade, že má zákonný zástupca u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 alebo nariadenú karanténu, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy.

Po návrate žiaka na vyučovanie do SZUŠ po viac ako 3 dňovom prerušení  (vrátane sviatkov a víkendov) Vás prosíme o opätovné vypísanie vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 Spoločne to zvládneme.

Vedenie SZUŠ Margecany

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Súkromnej základnej umeleckej škole  v Margecanoch pre školský rok 2020/2021 z 30.9.2020

  • Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do SZUŠ v Margecanoch.
  • Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností volí tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
  • Pedagogickí zamestnanci SZUŠ v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.
  • SZUŠ v Margecanoch sa riadi primerane usmerneniami tohto materiálu.
  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb prinášajúcich stravu. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a webovskom portáli školy.
  • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

 

 

 

Kategórie: Rodičia  

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (16.09.2020)

Aktualizovaný manuál opatrení pre školy a školské zariadenia platný od 16.09.2020.

Vyhlásenie zákonného zástupcu 16.09.2020

Kategórie: Rodičia  

OZNAM o začiatku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 7.9.2020 (v pondelok).

Zápis žiakov je v tejto situácii  mimoriadne dôležitý.

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 9.9.2020 (v stredu) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri vstupe do školy  odovzdať vyplnené a podpísané:

  1. vyhláseniezákonného zástupcu o bezinfekčnosti

http://www.szusmargecany.sk/vyhlasenie-zakonneho-zastupcu/

  1. zdravotný dotazníka vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

http://www.szusmargecany.sk/zdravotny-dotaznik-zakonneho-zastupcu-dietata/

Nájdete ich aj na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

Školné a jeho úhrada

Školné je potrebné uhradiť do 15.10.2020. Všetky náležitosti k platbe Vám zašleme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na štúdium. Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo skupinové vyučovanie. Bližšie informácie viď. rozhodnutie o školnom na školský rok 2020/2021 zo dňa 26.08.2020.

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Rodičia  
Kategórie: Rodičia  
Kategórie: Novinky  
Kategórie: Novinky, Rodičia