Archive for the Category » Novinky «

OZNAM o začiatku školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 07.09.2021 (v utorok).

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 09.09.2021 (v štvrtok) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri vstupe do školy  odovzdať vyplnené a podpísané:

  1. vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti žiaka

Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

  1.  vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka – rodiča

Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka-rodiča

Nájdete ich aj na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Školné a jeho úhrada

Školné je potrebné uhradiť do 15.10.2021.

Všetky náležitosti k platbe Vám zašleme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na štúdium.

Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo skupinové vyučovanie.

Bližšie informácie viď. rozhodnutie o školnom na školský rok 2021/2022 zo dňa 30.08.2021.

Dňa 25.6.2021 sa uskutočnil Slávnostný program v rámci projektu 40 rokov DFS Jadlovček z Margecian – rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám…. Tanečníci mali oblečené aj kroje, ktoré sme nadobudli vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Fond

02

03

07 10

Kategórie: Novinky  

V dňoch 25.6.2021 – 30.6.2021  sa uskutočnila Výstava fotografií v rámci projektu 40 rokov DFS Jadlovček z Margecian – rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám, vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Fond

Výstava DFS

Kategórie: Novinky  

 

40 program (1)

 

40 výstava-001

 

40 návraty (1)

 

Kategórie: Festivaly, Novinky, Pozvánky, Rodičia  

TURBO TV

Vážení rodičia, milí žiaci.

V nedeľu 16.5.2021 od 8.00 budú mladší a starší žiaci TO, členovia DFS Jadlovček účinkovať v televízii online TURBO TV v rámci Kaufland detského festivalu Na vandrovke po Slovensku na Spišskom hrade.

177476372_1128696467602342_6416361341454777514_n186065998_313973940304499_7419553952790424320_n

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Návrat do škôl od 03.05.2021

OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKÔL OD 03.05.2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Vzhľadom k tomu, že okres Gelnica stále nie je ružový, ale je červený, v nasledujúcom týždni budeme vo vyučovaní na našej škole pokračovať takto:

prezenčne – individuálna výučba HO

(t. j. hra na hudobných nástrojoch okrem dychových nástrojov a spevu)

dištančne – skupinová výučba – hudobná náuka, tanečný odbor, výtvarný odbor, spev, dychové nástroje

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

 

Pozor!

Zmenili sa aj podmienky nástupu do školy ( pozrite si v tabuľke):

Obrázok

 

S pozdravom

Vedenie školy

Kategórie: Novinky, Rodičia  

JARNÝ KONCERT 2021

 175784187_732664357337404_8497054074420140804_n (1)

UPOZORNENIE
Prosíme Vás, aby ste video z tohto koncertu nezdieľali na sociálnych sieťach ako  Facebook, Instagram a pod. !
Každý, kto má záujem si ho môže pozrieť tu na stránke našej školy. Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie SZUŠ Margecany

           Kliknite na link pre spustenie videa.  :)

↓  ↓  ↓

SZUŠ Margecany Jarný koncert 2021

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Návrat do škôl od 26.04.2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Oznamujeme Vám, že vláda SR schválila dňa 21.4.2021 nové rozdelenie farieb okresov, na základe ktorého budeme od pondelka 26.4.2021 na základe nového COVID automatu vyučovať v SZUŠ Margecany takto:

dištančne – skupinová výučba, spev, dychové nástroje,

prezenčne – individuálna výučba HO (okrem spevu a dychových nástrojov)

pre všetkých žiakov.

↓↓↓

https://www.minedu.sk/data/att/19455.pdf

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 26.4.2021:

zakonnyzastupca-cestnevyhlasenieasuhlassospracovanimudajov

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Vážení rodičia, milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

SZUŠ Margecany od pondelka 8.2.2021 obnovuje prezenčnú formu individuálneho vyučovania  pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy, okrem vyučovania predmetu hra na dychový nástroj.

Podmienkou možnosti prezenčnej výučby žiaka v škole je negatívny výsledok testu jedného zákonného zástupcu žiaka (žiaci do 10 rokov sa netestujú). Žiak prinesie na vyučovanie do SZUŠ a odovzdá učiteľovi vypísané a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Tlačivo o bezinfekčnosti:   Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti

V písomnej podobe Vám bude k dispozícii v škole.

Skupinové vyučovanie v hudobnom odbore (hudobná náuka), tanečnom a výtvarnom odbore musí aj naďalej prebiehať dištančnou formou (on-line).

 

Vedenie SZUŠ Margecany

Kategórie: Novinky, Rodičia