Archive for the Category » Novinky «

Oznam pre rodičov žiakov tanečného odboru

 
Rozvrh hodín online vyučovania tanečného odboru s menným zoznamom sme
Vám zaslali na vaše e-mailové adresy.
V prípade nejasností, alebo komplikácií ma neváhajte kontaktovať.
Vopred Vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť.
Za tanečný odbor: Mgr. Klaudia Pribičková

Vážení rodičia, milí žiaci,

odo dňa 12.10.2020 minister ŠVVaŠ rozhodol o prerušení skupinového vyučovania v základných umeleckých školách. Aj na našej škole, preto postupne prechádzame podobne ako iné základné umelecké školy na dištančnú formu vzdelávania. Bude pozostávať z vyučovacích hodín online a dištančných úloh v jednotlivých odboroch takto:

Hudobný odbor

Skupinové predmety – komorná hra, hra v súbore, štvorručná hra – budú prebiehať prostredníctvom dištančných úloh na týždennej báze v dňoch rozvrhu hodín. V čase týchto hodín budú učitelia prítomní na pracovisku, teda žiaci si s nimi v prípade potreby môžu vopred dohodnúť aj individuálne prezenčné konzultácie (aby sme zabránili vzájomnému kontaktu žiakov).

  • Hudobná náuka

Zákonní zástupcovia dostanú v priebehu tohto týždňa mailom rozvrh online vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky, ktorý sa bude hlavne v mladších ročníkoch líšiť od pôvodného keďže väčšina detí je v tom čase v ŠKD a nemali by možnosť pripojiť sa. (Okrem toho budú žiaci dostávať aj dištančné úlohy). Žiaci si taktiež môžu s vyučujúcim dohodnúť individuálne osobné konzultácie prezenčnou formou s časovou dotáciou 20 minút (podľa dohody s vyučujúcim, aby sme zabránili vzájomnému kontaktu žiakov).

Tanečný odbor  

Zákonní zástupcovia dostanú v priebehu tohto týždňa mailom rozvrh online vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky, ktorý sa bude hlavne v mladších ročníkoch líšiť od pôvodného keďže väčšina detí je v tom čase v ŠKD a nemali by možnosť sa pripojiť. (Okrem toho budú žiaci dostávať aj dištančné úlohy). Žiaci si taktiež môžu s vyučujúcim dohodnúť individuálne osobné konzultácie a tréningy prezenčnou formou s časovou dotáciou 20 minút (podľa dohody s vyučujúcim vopred, aby sme zabránili vzájomnému kontaktu žiakov).

Výtvarný odbor

Zákonní zástupcovia dostanú mailom rozvrh online vyučovacích hodín pre jednotlivé ročníky. Okrem toho budú žiaci dostávať aj dištančné úlohy. Žiaci si taktiež môžu s vyučujúcim dohodnúť individuálne konzultácie prezenčnou formou s časovou dotáciou 20 minút (podľa dohody s vyučujúcim vopred).

Pre podrobnejšie informácie, prípadne kvôli prezenčným individuálnym konzultáciám, kontaktujte svojich vyučujúcich.

Mgr. Klaudia Pribičková

riaditeľka školy

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 až do odvolania mimoriadne prerušujeme skupinové vyučovanie na Súkromnej  základnej umeleckej škole v Margecanoch.

To znamená, že od pondelka 12.10.2020 prerušujeme vyučovanie tanečného odboru, výtvarného odboruhudobnej náuky. Vyučovanie bude podľa možnosti prebiehať dištančnou formou. O konkrétnom spôsobe a možnostiach vyučovania Vás budú v najbližších dňoch informovať triedni učitelia.

Vyučovanie v hudobnom odbore (individuálne vyučovanie hry na hudobnom nástroji pokračuje naďalej za dodržiavania prísnych hygienických opatrení)

Ďakujeme za pochopenie. Veríme, že to spoločne zvládneme.

Vedenie školy.

Rozhodnutie MŠVVaŠ

OZNAM o začiatku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 7.9.2020 (v pondelok).

Zápis žiakov je v tejto situácii  mimoriadne dôležitý.

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 9.9.2020 (v stredu) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri vstupe do školy  odovzdať vyplnené a podpísané:

  1. vyhláseniezákonného zástupcu o bezinfekčnosti

http://www.szusmargecany.sk/vyhlasenie-zakonneho-zastupcu/

  1. zdravotný dotazníka vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

http://www.szusmargecany.sk/zdravotny-dotaznik-zakonneho-zastupcu-dietata/

Nájdete ich aj na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-skd-cvc-zus-jazykove-skoly/

Školné a jeho úhrada

Školné je potrebné uhradiť do 15.10.2020. Všetky náležitosti k platbe Vám zašleme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na štúdium. Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo skupinové vyučovanie. Bližšie informácie viď. rozhodnutie o školnom na školský rok 2020/2021 zo dňa 26.08.2020.

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky  
Kategórie: Novinky, Rodičia  

Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania od 15.06.2020

Vážení rodičia, milí žiaci

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu o znovuotvorení základných umeleckých škôl (aj skupinové vyučovanie) sa od  15.6.2020 (pondelok) začne na SZUŠ v Magrecanoch vyučovanie vo všetkých odboroch podľa pôvodného rozvrhu. V prípade nejasností neváhajte kontaktovať svojho triedneho učiteľa alebo vedenie školy.

https.www.minedu.skdataatt16563.pdf

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Obnovenie školského vyučovania na SZUŠ Margecany

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že od utorka 2.6.2020 bude pokračovať vyučovanie na našej škole v obmedzenom režime.

Na základe rozhodnutia a pokynov Ministerstva školstva SR opäť otvárame individuálnu výuku žiakov hudobného odboru SZUŠ Margecany (okrem hodín hudobnej náuky).

Rozhodnutie_MŠVVaŠ_SR

Žiaci, ktorí majú záujem od 2. júna 2020 pokračovať v štúdiu, nech sa o aktuálnom rozvrhu hodín informujú u svojho učiteľa hudobného nástroja.

Žiaci tanečného a výtvarného odboru, ako aj žiaci, ktorí sa nebudú zúčastňovať na hodinách hry na hudobný nástroj so svojim učiteľom v škole sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.

Pri vstupe do priestorov školy a pred prvým vyučovaním je potrebné doniesť vyplnené a podpísané tlačivo: Vyhlásenie bezinfekčnosti žiakaVyhlásenie o bezinfekčnosti

POKYNY K VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY. Vstup do priestorov školy je dovolený len žiakom školy.

  • pri vstupe do priestorov školy si každý vydezinfikuje ruky
  • žiak vstupuje do priestorov školy s rúškom,na chodbách sa pohybuje s rúškom
  • každý žiak musí mať so sebou igelitové vrecko na uloženie rúška
  • v triede si žiak môže zložiť rúško a uloží si ho do igelitového vrecka
  • žiak je povinný dodržiavať všetky hygienické pravidlá, používať dezinfekciu rúk, dodržiavať rozostupy2m od ostatných žiakov
Kategórie: Novinky, Rodičia  

HUDOBNÁ NÁUKA – úlohy na doma MÁJ 2020

Pokračujeme v učení sa doma a aby Vám to šlo ľahšie, pripravila som si pre Vás ďalšie témy, tajničky, osemsmerovky a iné zaujímavé úlohy. Verím, že sa nebudete veľmi trápiť pri ich vypracovaní. 😉 🎵 

S pozdravom Vaša p. učiteľka Martina FÖLDES

PHV 1 – máj 2020

PHV 2 – máj 2020

HN-máj 1. roč. 1. časť

HN-máj 2. roč. 1. časť

HN-máj 3. roč. 1. časť

HN-máj 4. roč. 1.časť

HN-máj 1. roč. 2. časť

HN-máj 2. roč. 2. časť

HN-máj 3. roč. 2. časť

Kategórie: Novinky, Rodičia