Hudobný odbor

CHARAKTERISTIKA ODBORU

Komplexná výučba hudobného odboru SZUŠ v Margecanoch prepája praktické (interpretačné a tvorivé) zručnosti s rozvíjaním emocionálnych a racionálnych (duševných, mravných, etických, sociálnych, vedomostných, logických a kreatívnych) kompetencií žiaka.

Hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce.

Podmienkou na prijatie žiaka na štúdium je základná orientácia v časopriestore hudby.

SZUŠ pripravuje žiakov na štúdium na konzervatóriách, a  prostredníctvom hudby vychováva deti v prípravnom štúdiu a žiakov  v primárnom a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní.

Nevyhnutným predpokladom rozvoja hudobného talentu je paralelné rozvíjanie motorických zručností, hudobného cítenia a hudobného myslenia. Preto je potrebné postupné získavanie teoretických vedomostí v úzkom prepojení na živú hudobnú štruktúru.

 CIELE ODBORU

 Žiaci

  • orientujú sa v hudobnej kultúre a svete hudobného umenia, prejavujú vlastné postoje a rozlišujú hodnoty v hudbe rôznych štýlov a žánrov,
  • demonštrujú rozvinuté pohybové procesy v senzorickej a motorickej zručnosti (zbehlosti) pri hre na hudobnom nástroji,
  • uplatňujú základy hudobného myslenia, hudobného a estetického vedomia v sústave a v medzi predmetových vzťahoch,
  • čítajú notový text s porozumením a zapojením intelektových kompetencií (vnímanie, pochopenie, zapamätanie a využitie),
  • vlastnou tvorivou činnosťou prejavujú kreatívne myslenie, cítenie a záujem o hudbu, vyhľadajú a spracujú informácie.

Vyučujúci:

Bc. Martina Földes DiS.art – sopránová zobcová flauta, priečna flauta,

                                       – hudobná náuka

Jana Maliňáková DiS.art  klavír

Róbert Földes  DiS.art – gitara, bicie nástroje

Jozef Novotný – ľudové nástroje: heligónka, ústna harmonika

Mgr. Vladimír Palko  – husle 

Viktória Babošová – klavír

Bc. Dalibor Mitrík – gitara