Tanečný odbor

Tanečný odbor SZUŠ je najpočetnejší odbor školy s najdlhšou tradíciou. Vyučujú tu skúsení pedagógovia, ktorí majú dobré výsledky nielen v rámci školy, ale ich žiaci sa predstavujú na verejných koncertoch, vystúpeniach školy, na rôznych kultúrnych akciách obce a okresu ale aj na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a festivaloch.

Prípravné štúdium, ktoré trvá najviac dva roky (žiaci od 5 rokov veku), pripravuje žiakov v predmetoch hudobno-pohybová výchova a tanečná príprava na ďalšie štúdium. Cieľom vyučovacieho procesu v prípravnom štúdiu je zároveň overenie predpokladov pre ďalšie štúdium v tanečnom odbore.

Cieľom vyučovacieho procesu v prvej časti I. stupňa základného štúdia tanečného odboru SZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov pre ďalšie štúdium v tanečných technikách klasického, ľudového a džezového tanca.

Cieľom vyučovacieho procesu v druhej časti I. stupňa základného štúdia tanečného odboru SZUŠ je pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia na záujmovú umeleckú činnosť v súboroch moderného scénického a ľudového  tanca. Podmienkou úspešného absolvovania I. stupňa je zvládnuť základy tanečných techník (klasický, ľudový a džezový tanec) a realizovať sa v tanečnej praxi na verejnom vystúpení. Pri mimoriadnom nadaní a záujme môže absolvent I. stupňa absolvovať prijímacie skúšky na šesťročné štúdium na hudobno-dramatické konzervatóriá so študijným zameraním Tanec.

Vyučujúci:

Mgr.  Marta Foglarová–  ľudový tanec a tanečná prax

Mgr.  Klaudia Pribičková– tanečná príprava, ľudový tanec a tanečná prax

Beáta Baluchová DiS. art – klasický, džezový, kreatívny a ľudový tanec

Peter Malik DiS. art – klasický, džezový, kreatívny a ľudový tanec

Zlatuša Fiľakovská  – Hudobno pohybová výchova (HPV) a tanečná príprava (TP)

Mgr. Štefánia Kaľavská – kreatívny a ľudový tanec

Jozef Novotný  – korepetícia